REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

L.Dz. 33/2017 Biadoliny dn. 25.04.2017 r.

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO
PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
w BIADOLINACH RADŁOWSKICH

1. Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, przeznaczonym wyłącznie na chowanie zmarłych i odprawianie nabożeństw.
2. Cmentarz funkcjonuje w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2011r. Nr. 118, poz. 687 z późniejszymi zmianami), Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisanego dnia 28 lipca 1993 roku w Warszawie ( Dz. U. z 1998r, Nr.51, poz. 318) oraz Rozporządzenia Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 roku w sprawie urządzenia cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych ( Dz. U. z 1972r, Nr.47, poz. 299).
3. Cmentarz jest własnością Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biadolinach. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii, a bezpośrednio w jego imieniu na cmentarzu porządku pilnuje i konieczne prace wykonuje osoba zatrudniona na stanowisku grabarza.
4. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na jego terenie prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego Regulaminu.
5. Sprawy dotyczące cmentarza załatwiane są w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, zaś dotyczące pogrzebu w dowolnym czasie. Godziny urzędowania zamieszczone są przy wejściu na plebanię oraz na stronie internetowej parafii.
6. Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach grzebalnych można pochować zmarłych: parafian oraz inne osoby z poza parafii, które mają na cmentarzu parafialnym rodzinny grób. W sytuacji, gdy na terenie Parafii nie ma cmentarza komunalnego, możliwe jest pochowanie na cmentarzu parafialnym innych – jak powyżej wymienione – osób.
7. Rodzina zmarłego zleca pracownikowi parafii – grabarzowi, lub wybranej firmie – o ile zgodę wyrazi administrator cmentarza – wykopanie i zakopanie grobu, jak również wykonanie usługi pogrzebowej. Zleceniodawca ponosi wszystkie koszty z tym związane. Opłaty pobiera wykonujący zlecenie.
8. Firmy pogrzebowe, wykonujący usługi pogrzebowe na cmentarzu parafialnym winny ustalić zasady swojego funkcjonowania, podpisując odrębną umowę z właścicielem cmentarza oraz zobowiązując się do przestrzegania Regulaminu cmentarza.
9. Na pochowanie zwłok wymagane jest uprzednie stwierdzenie zgonu i jego przyczyn w karcie zgonu, zawierającej adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
10. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarz następuje po przedstawieniu administratorowi cmentarza lub zastępującemu go kapłanowi, karty zgonu, a w razie uzasadnionej potrzeby, także zezwolenia prokuratora na pochowanie.
11. Od chwili zgonu aż do pochowania zwłoki powinny być przechowywane w taki sposób, aby nie powodować szkodliwego wpływu na otoczenie. Przenoszenie lub przewożenie zwłok w otwartych trumnach jest wzbronione. Składanie zwłok w kościele parafialnym możliwe jest tylko na okres bezpośrednio poprzedzający pogrzeb oraz w czasie Mszy św. Zwłoki Kapłana – zgodnie z dotychczasową praktyką i przyjętym zwyczajem, mogą być umieszczone w kościele w czasie poprzedzającym Mszę św. pogrzebową.
12. Za pochowanie na cmentarzu, pobiera się opłatę ( tzw. „pokładne”), która obejmuje opłatę za miejsce pochówku na okres 20 lat, koszty wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, opłaty za wodę, za energie elektryczną, ubezpieczenie cmentarza, a także niezbędne inwestycje cmentarne i parafialne oraz wynagrodzenie dla grabarza. Określenie wysokości opłat cmentarnych należy do administratora Parafii., który też jest uprawniony do ich pobierania, bądź wskazania osoby upoważnionej do pobrania opłaty.
13. Zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych oraz w grobach murowanych, piwnicznych i rodzinnych.
14. Na grobach ziemnych można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu. Ustawienie nagrobka nie zmienia faktu, że w dalszym ciągu pozostaje to grób ziemny.
15. Na grobie lub nagrobku winien być umieszczony znak chrześcijańskiej wiary. Napisy na grobach i nagrobkach powinny odzwierciedlać prawdy wiary chrześcijańskiej.
16. Grób ziemny nie może być wykorzystany do ponownego chowania przed upływem 20 lat. Ponowne wykorzystanie grobu po upływie tego okresu nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych 20 lat i może być odnowione. Prawo to przysługuje przede wszystkim osobie, która zajęła się przygotowaniem do pogrzebu i zobowiązała się do opieki nad grobem.
17. Po upływie 20 lat – w przypadku braku zaistnienia przesłanek jak w pkt. 12 – grób może być przeznaczony do kolejnego pochowku, a administrator cmentarza może przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania tam innego zmarłego. Wskazane jest, w miarę możliwości, powiadomienie osoby opiekującej się grobem o takim zamiarze.
18. Osobie, która dokona przedłużenia, na warunkach wskazanych w pkt.12, jednakże po upływie przewidzianego terminu, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca jeżeli zostało już oddane innej osobie, przez administratora cmentarza.
19. W przypadku grobów murowanych, przeznaczonych do pochowania zwłok więcej niż jednej osoby, po upływie 20 lat, nie ma potrzeby składania zastrzeżenia i dokonywania opłat celem przedłużenia posiadanego prawa, o jakim mowa w pkt. 12.
20. Udostępnienie miejsca pod groby ziemne ( nie murowane) dla zmarłych parafian jest wolne od opłaty.
21. Należy uzyskać zgodę administratora cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, w tym: pogrzeb osoby bez obrzędów kościelnych, ekshumacje, budowy i remonty pomników, montowanie ławek przy grobach, obsadzanie krzewów , wykonywanie betonowych podestów przy grobach itp.
22. Prace budowlane i remontowe wolno przeprowadzać w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Miejsce wykonywanych robót winno być oznaczone i odpowiednio zabezpieczone. Prace należy tak wykonywać, aby nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach. Wykonawca robot zadba też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy.
23. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robot, czy nie zapobieżenia uszkodzenia innego nagrobka odpowiada wykonujący prace budowlane i remontowe.
24. Obecność osób nieuprawnionych lub swoim zachowaniem mogących stanowić zagrożenie dla wykonujących roboty budowlane lub remontowe, a także dokonujących wykopania lub zakopania grobu, albo nie podporządkujących się poleceniom kierującego robotami, czy też administratora cmentarza, uzasadnia zwrócenie się do właściwych organów porządku publicznego, o podjęcie stosownej interwencji.
25. Przeprowadzenie ekshumacji winno być uzgodnione co najmniej na trzy dni przed jej planowanym terminem, po uprzednim wypełnieniu wszystkich warunków epidemiologiczno – sanitarnych, o jakich mowa w obowiązujących przepisach prawa. Ekshumację przeprowadza się od połowy października do połowy kwietnia.
26. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana: a) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego, b) na zarządzenie prokuratora lub sądu, c) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel. Przy ekshumacji mogą być obecne tylko osoby bezpośrednio zainteresowane.
27. Na cmentarzu zabrania się:
a) wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,
b) wprowadzania zwierząt,
c) zanieczyszczania cmentarza oraz ingerowania w obce groby i nagrobki,
d) samowolnego usuwania drzew, gałęzi i krzewów,
e) wjeżdżania na cmentarz pojazdami jednośladowymi,
f) palenia papierosów i picia alkoholu, lub używania środków odurzających,
h) grodzenia kwater,
i) zakłócania ciszy, porządku i powagi cmentarza oraz innych zachowań, godzących w świętość tego miejsca,
k) prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej czy zarobkowej oraz umieszczania reklam i wykładania wizytówek.
28. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od rana do zmroku.
29. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie cmentarza pod opieką osób dorosłych.
30. Śmieci i odpady cmentarne należy składować tylko w wyznaczonym na ten cel miejscu do właściwych pojemników.
31. Dysponent miejsca grzebalnego zobowiązany jest do stałego utrzymywania czystości i porządku tego miejsca oraz przyległego terenu.
32. Administrator cmentarza nie odpowiada za szkody na terenie cmentarza powstałe na skutek klęsk żywiołowych, aktów wandalizmu i kradzieży oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
33. Z uwagi na zachowany na terenie cmentarza drzewostan, przebywanie na cmentarzu w czasie występowania takich zjawisk atmosferycznych jak: wichura, burze i śnieżyce wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
34. Dysponenci miejsc grzebalnych oraz osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do stosowania się do zaleceń i wskazań niniejszego Regulaminu.
35. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Kodeksu cywilnego.
36. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 25.04.2017 r.

Ks. Zbigniew Dudek
Administrator cmentarza – proboszcz Parafii